DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Chciej Chcieć

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ChciejChcieć.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Ponikowska.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48793174007

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć”
 • Adres: 45-420 Opole
  ul. Tysiąclecia 11
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48793174007

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe

ul. Tysiąclecia 11, 45-420 Opole
Tel +48793174007
E-mail: [email protected]

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontrastu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć” w Opolu mieści się na parterze w budynku przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.